บัญชา พูลโภคา

ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา พูลโภคา

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

ผลงานตีพิมพ์

•Gold sensing with rhodamine immobilized hydrogel-based colorimetric sensor. Environmental Technology (United Kingdom). 2020. Cited 1
•Spray coating thin polymeric sensor films for Au3+. Journal of Applied Polymer Science. 2020. Cited 3
•An ultra-low detection limit gold(III) probe based on rhodamine-covalent hydrogel sensor. Environmental Technology (United Kingdom). 2020. Cited 0
•A pH optical and fluorescent sensor based on rhodamine modified on activated cellulose paper. Journal of the Chinese Chemical Society. 2019. Cited 5
•A solvatochromic-based sensor for chromium(iii) in real systems. New Journal of Chemistry. 2018. Cited 5
Full list
Powered by Scopus