บัญชา พูลโภคา

ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา พูลโภคา

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Research Summary

ผลงานตีพิมพ์

•Theoretical and experimental investigations of a gold nanosensor based on rhodamine-modified carbon nanotubes. Journal of Molecular Structure. 2022. Cited 1
•Polydiacetylene rhodamine-based colorimetric chemosensor for Au3+ detection. Environmental Technology (United Kingdom). 2022. Cited 0
•An ultra-low detection limit gold(III) probe based on rhodamine-covalent hydrogel sensor. Environmental Technology (United Kingdom). 2022. Cited 3
•Impact of binding positions of 1,3-alternate calix[4]arene tetrabenzoic acids on geometry of coordination polymers. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. 2021. Cited 0
•Jacques Vicens’ art & science: his way of life!. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. 2021. Cited 0
Full list
Powered by Scopus