นิสิต BSAC เป็นวิทยากรอบรมการใช้ FIRMS

          11 กุมภาพันธ์ 2565 นิสิตหลักสูตรเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้ระบบการจัดการทรัพยากรด้วยข้อมูลไฟ (NASA Fire Information for Resource Management System, FIRMS) ในการติดตามไฟป่าให้กับตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน ตาก และกำแพงเพชร จำนวนกว่า 50 คน กิจกรรมนี้จัดโดยสภาลมหายใจภาคเหนือเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5 กิจกรรมเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการเกิดไฟป่า การสร้างแผนที่ไฟและติดตามแนวไฟจากข้อมูลดาวเทียมผ่าน FIRMS การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าของแต่ละจังหวัด นำเสนอสถานการณ์ไฟป่ารายวันให้แก่ภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะบนฐานข้อมูลและความรู้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น
         กิจกรรมนี้เป็นผลต่อยอดจากกิจกรรมของรายวิชา Interactive Science and Social Project (ISSP) ปีการศึกษา 2564 ชื่อโครงงาน A space-based solution for earth observation: technology transfer and building user groups of user-friendly satellite data ของ Kevin Yuen พราว ประกอบไวทยกิจ ธนทัต เตชะดิลก ฐิตาพร เพชรผดุง ธีระสิทธิ์ เสวีพัลลภ นรุตม์ชัย อรุณรัตนานุกูล และ โครงงานร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Worcester Polytechnic Institute ปีการศึกษา 2563 เรื่อง Community Fire Education in Northern Thailand ของ ณัฐภัทร์ เพียรอานุภาพ ศุภณัฐ สุทธิศิริกุล ปฏิภาณ สุวรรณกิจยินดี พงศ์วิวัฒน์ กู่กิจวัฒนา Evy Case (WPI), Alexandra Heline (WPI), Hezekiah Owuor (WPI), Julia Tatone (WPI) การอบรมเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย