งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาเคมีได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของภาควิชา (เคมีรุ่น 91) จำนวน 148 คน โดยแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ การดูแลนิสิตโดยฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์ นอกจากนี้นิสิตได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะดูแลนิสิตในการเรียนตลอด 4 ปีในรั้วจุฬาฯ