ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 2022 World’s Top 2% Scientists by Elsevier

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 2022 World’s Top 2% Scientists by Elsevier ดังนี้
1.ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล สาขาเคมีวิเคราะห์
2.ศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์ สาขาเคมีฟิสิกัล
3.ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ สาขาเคมีอินทรีย์