การบรรยายในหัวข้อ “How to handle and store chemicals in warehouse safely”

ภาควิชาเคมีขอขอบคุณบริษัท เมอร์ค จำกัด ที่ได้อนุเคราะห์บรรยายในหัวข้อ “How to handle and store chemicals in warehouse safely” แก่นิสิตภาควิชาเคมี หลักสูตรเคมีประยุกต์ (BSAC) ชั้นปีที่สอง ในวันที่ 23 กันยายน 2565 และทางบริษัทยังได้มอบ safety kit แก่ทางภาควิชาอีกด้วย