เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

สำนักงาน

กัญญาพัชย์ เกตุแก้ว

กาญจนา คลังเพ็ชร

ผกากรอง พลังต่อสู้

ปรัศนียา เครือสำเภา

อรดี สัตยานุการ

มัลลิกา อยู่เจริญ

จุฑาทิพย์ หมื่นทิพย์

วิมล จิตรบรรจง

ฐิติรัตน์ พานคำ

สุวัฒน์ เมืองทะ

บริการทางวิทยาศาสตร์

กัณณพงศ์ ศรีนิธี

ว่าที่พันตรี โกแวลน์ ตะกรุดโฉม

ณัฐพงค์ วงศ์ณรัตน์

ไขนพา บุญญะบุญ

ฐิรฉัตร ตรีทศ

ปริสนา ระลาคี

พานิดา วัชนัง

ภาวีณา จันทร์แย้ม

วนิดา นิลโสม

สมชาย มีประสพ

เกศราพร สมเพชร

ล้ำเพชร วิมุกตะลพ

Management service

เบญจวรรณ สังข์พะบุโชติ

ขวัญชัย แช่มโสภา

จุฑารัตน์ สายกนก

พงษ์ศักดิ์ สุริโย

สุกัญญา แก้วล้อม

ผ่องศรี จุลเชาว์

ศรีรัตน์ ขำเปรื่องเดช