วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยม

เป็นแหล่งผลิตนักวิชาการและนักวิจัยด้านเคมีที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการด้านเคมี มีแนวทางการพัฒนาการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ

โปรแกรมในหลักสูตร

ภาควิชาเคมีมีโปรแกรมการเรียนที่ครอบคลุมและหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นนักวิจัยในระดับสูง การทำงานในภาคอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งการบูรณาการความรู้ทางด้านเคมีร่วมกับศาสตร์อื่นๆ โดยประกอบด้วย 3 โปรแกรมดังนี้ โปรแกรมเกียรตินิยม โปรแกรมเอกเดี่ยว และโปรแกรมเอก-โท

books, stack, book stack
โปรแกรมเกียรตินิยม

มุ่งเน้นกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตและเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต เมื่อเข้าโปรแกรมเกียรตินิยม สามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกภายในเวลาเพียง 8 ปี

periodic system, chemistry, science
โปรแกรมเอกเดี่ยว

เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปรแกรมแรกเริ่มของของภาควิชา เปิดทำการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงได้

teamwork, fit together, together
โปรแกรมเอก-โท

เปิดโอกาสให้ศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขา นอกเหนือจากสาขาวิชาเคมี เช่น สาขานิเทศศาสตร์ สาขากฎหมาย สาขาบัญชี สาขาบริหาร เพื่อช่วยให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้รอบแบบบูรณาการ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพต่อไป

ฝึกงานร่วมกับเอกชน
Student Life and facillity