ทีมบริหาร

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและเอกชนสัมพันธ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสากล