ข่าวสารและเหตุการณ์

ผลประกาศรางวัลโนเบลส
จากสถานการณ์โควิด-19
บริษัท Merck ร่วมกับ
ประกาศรับสมัครขอรับเ
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษ
ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษ
ขอแสดงความยินดีกับ *
ศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐ
สำหรับนิสิตจุฬาฯ รับ
ศาสตราจารย์ ดร.สนอง