สมใจ เพ็งปรีชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ เพ็งปรีชา

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

ทุนและรางวัล