ประกาศรับสมัครขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือนิสิตภายใต้ชื่อ “วิทยา ฯ รักกัน” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือนิสิตภายใต้ชื่อ “วิทยา ฯ รักกัน” ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายช่วยเหลือนิสิตทุกระดับชั้นปีและทุกสาขาวิชา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
 
ไฟล์เอกสารที่ต้องอัพโหลด 
 
1. แบบฟอร์มการขอสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักเจ้าหนี้ (สามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://drive.google.com/…/1KJIV71B0tj7Hwjgbgpx…/view…)
2. ภาพบัตรนิสิต (ถ่ายให้เห็นรายละเอียดในบัตรชัดเจนและครบถ้วน) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หน้าบุคแบงค์พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หน้าผลการลงทะเบียนเรียนในภาคปลายปีการศึกษา 2563 จาก reg.chula.ac.th
โดยจัดทำรวมเป็น 1 ไฟล์ ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB
 
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ด้วย E-mail Chula ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 หมดเขตวันที่ 7 พฤษภาคม 2564