ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทําการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทําการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 – ลงวันที่ 18 เมษายน 2564
******************************************************************
– ขยายเวลาการปิดสถานที่ทําการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครออกไปจนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
– ปิดสถานที่ทําการที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทําการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไปอย่างเคร่งครัด