ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐสุดา เหมือนขจร

ขอแสดงความยินดีกับ **นางสาวณัฐสุดา เหมือนขจร** นิสิตภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564
ซึ่งเป็นผลงานจากการทำสหกิจศึกษาเรื่อง “การตรวจสอบความสดของไข่ไก่โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี” ณ สถานประกอบการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมี รศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก​ และ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์