CHEM-CU Online Courses

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของภาควิชาเคมี:
♦ ดูข้อมูลแนวทางปฏิบัติอย่างละเอียดของแต่ละวิชาใน learning management system (LMS) เช่น Blackboard, CourseVille ที่ระบุไว้
♦ ถ้านิสิตยังไม่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาหรือเข้าดูข้อมูลในระบบ LMS ไม่ได้ ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยด่วนก่อนวันเปิดเรียน (10 ส.ค.) ตามอีเมลที่ระบุไว้
♦ ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ สอบถามที่ คุณผกากรอง (พี่ปุ๋ม) pakakrong.p@chula.ac.th หรือโทร. 02-218-7596 ต่อ 13

Online courses information from the Department of Chemistry:
♦ Detail guidelines of each course can be viewed in its learning management system (LMS)- such as Blackboard, CourseVille.
♦ The students who haven't registered for the course or cannot log into the LMS, must contact or email the instructor of that course immediately before the semester starts (Aug 10th).
♦ Question or more information:
  BSAC program- please contact BSAC Office, email: learnbsac@gmail.com , tel. 02-218-7601
  Graduate program- please contact Ms.Mai, email: natthakanforwork@gmail.com , tel. 02-218-7596 ext. 16

Links: Blackboard | CourseVille | CHEM-CU web
COURSE No. ⇵ ABBR. NAME PROGRAM STAFF EMAIL LMS PLATFORM ONLINE TEACHING PLATFORM PLAN FOR FACE-TO-FACE CLASS NOTE
2301286PROB/STATBSACอ.ดร. เรวัต ถนัดกิจหิรัญ*
ผศ.ดร. จิราพรรณ สุนทรโชติ
Raywat.T@chula.ac.th
Jiraphan.S@chula.ac.th
Blackboard (BB)Zoom + Microsoft TeamsYesLINE
2302104CHEM HAZ MGTBSACรศ.ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์*
รศ.ดร. สมใจ เพ็งปรีชา
ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
sumrit.w@chula.ac.thBlackboard (BB)ZOOMYesFacebook Group: 2302104chemhazmgt63
2302106BSC ORG CHEMBSACผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ ผดุงรส
อ.ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา*
panuwat.p@chula.ac.th
tanatorn.k@chula.ac.th
Blackboard (BB)
FB group: 2302106 Bsc Org Chem ISE 2020
ZOOM & YoutubeNoPlease search the group in facebook "2302106 Bsc Org Chem ISE 2020"
and ask for joining the group (please fill in all the required information)

All of the announcements and information about the course will be posted in this FB group. You can also ask questions here.

However, course materials such as handouts and quizes will be posted in the blackboard. Handing in HW is also through blackboard system.
2302107COMP APP CHEMBSACรศ. ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช*
Dr.Andrew W. King
somsak.t@chula.ac.th
andrew.w@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook messenger: Somsak Pianwanit
2302111GEN CHEM I ปริญญาตรีศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ*
ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
thawatchai.t@chula.ac.th
prompong.p@chula.ac.th
supot.h@chula.ac.th
rojrit@hotmail.com
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: 2302111 และ 2302115 ปีการศึกษา 2563
2302115GEN CHEM LAB I ปริญญาตรีศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ*
ศ.ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์
รศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน
รศ.ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์
ผศ.มล.ศิริพัสตร์ ไชยันต์
ผศ.ดร.นิปกา สุขภิรมย์
ผศ.ดร.พรรณี ลีลาดี
อ.ดร.ชฎิล กุลสิงห์
อ.ดร.ชณัท อ้นบางเขน
อ.พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์
thawatchai.t@chula.ac.th
pornthep.s@chula.ac.th
worawan.b@chula.ac.th
saowarux.f@chula.ac.th
siripastr.ja@chula.ac.th
nipaka.cu@gmail.com
pannee.l@chula.ac.th
chadin.k@chula.ac.th
chanat.a@chula.ac.th
ponwason@hotmail.com
Blackboard (BB)BB collaborateYesFacebook Group: 2302111 และ 2302115 ปีการศึกษา 2563
2302119GEN CHEMปริญญาตรีรศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม*iapichat@chula.ac.thBlackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: CUSAR General Chemistry (2302119_2563)
2302161GEN CHEM
(sect 1)
ปริญญาตรีผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ*
รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข
warinthorn.c@chula.ac.th, warintho@yahoo.com
vudhichai.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMFB group เพื่อการสื่อสารในชั้นต้น
Facebook: 2302161-2020
2302161GEN CHEM
(sec 2)
ปริญญาตรีผศ. ดร.พรรณี ลีลาดี
ศ.ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร
pannee.l@chula.ac.th
paitoon.r@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoอ.พรรณี: โทร. 02-218-7638 , FB Group
2302161GEN CHEM
(sec 3)
ปริญญาตรีรศ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์*
ผศ.ดร.อนวัช อาชวคม
wanlapa.a@chula.ac.th
anawat77@hotmail.com
Blackboard (BB)ZOOMNoBB Courses: [2302161-2020-S-1-003-001] GEN CHEM (section 003)
Facebook messenger: Wanlapa Aeungmaitrepirom
2302163GEN CHEM LAB ปริญญาตรีรศ.ดร.โสมวดี*
ศ.ดร. ธรรมรัตน์*
ศ.ดร.วิทยา
ศ.ดร. ศุภศร
ศ.ดร. นงนุช
รศ.ดร. สมใจ
รศ.ดร. วรวีร์
รศ.ดร. วิวัฒน์
อ.ดร. ณัฐพงศ์
อ.ดร. จัญจุดา
ssuwanak@yahoo.comBlackboard (BB)ZOOMYesเข้าทำปฏิบัติการ 5 ครั้ง/ภาคการศึกษา
2302168ORG CHEM ปริญญาตรีรศ. ดร. สุรชัย พรภคกุล*
รศ. ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร
psuracha@chula.ac.th
psurachai@hotmail.com
Paitoon.R@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoLine Group: 168 Org Chem (วิทย์ฯกีฬา) 2020-1
2302171CHEM HEALTH SCI ปริญญาตรีรศ. ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์
ผศ. ดร.อนวัช อาชวาคม
saowarux.f@chula.ac.th
anawat77@hotmail.com
BB และ CV สำหรับเนื้อหา (สไลด์) CV สำหรับกิจกรรม BB สำหรับแบบฝึกหัดZOOMNoเรียนร่วมกับ 2302169
Facebook Group: Gen Chem 169-171 Dent Vet CU 63
2302178GEN CHEM LAB ปริญญาตรีรศ.ดร.โสมวดี*
ศ.ดร.ธรรมรัตน์*
ศ.ดร.วิทยา
รศ.ดร.วรวีร์
อ.ดร. ณัฐพงศ์
อ.ดร.จัญจุดา
ssuwanak@yahoo.comBlackboard (BB)ZOOMYesเข้าทำปฏิบัติการ 5 ครั้ง/ภาคการศึกษา
2302179CHEM LAB MED STUDT ปริญญาตรีรศ.ดร.บัญชา พูลโภคา*
ผศ. ดร. วรินทร ชวศิริ
อ. ดร. ดวงกมล ตุงคะสมิต
buncha.p@chula.ac.th
warinthorn.c@chula.ac.th
duangamol.n@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMYesปฏิบัติการนี้ นิสิตจะต้องทำปฏิบัติการแบบเดี่ยว เพื่อรักษามาตรการ social distancing
โทร. 022187643
2302190CHEM MOD LIFEBSACผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ
ศ. ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
ผศ พญ พลอยทราย รัตนเขมากร
warinthorn.c@chula.ac.th
aramwit@gmail.com
ploysyne@gmail.com
Blackboard (BB)
Moodle
Google classroom
ZOOM
GG Meet
NoFB group: 2302190-2020
2302203ORG CHEM LAB ปริญญาตรีอ.ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา*
ศ.ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
ศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
รศ.ดร. ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
tanatorn.k@chula.ac.th
smongkol@chula.ac.th
psupason@chula.ac.th
thanit.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMYesสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ blackboard ทั้งหมด (หรืออีเมลล์ในกรณีที่ต้องแจ้งหรือนิสิตต้องการสอบถามข้อมูลรายบุคคล) นิสิตควรจะตรวจสอบว่าตนเองได้มีชื่ออยู่ในรายวิชานี้ใน blackboard หรือไม่ก่อนเริ่มการเรียนการสอน

*การเตรียมตัวก่อนการเรียนในวันแรก (10 หรือ 11 ส.ค. 2563)*
ขอให้นิสิตเข้าระบบ blackboard ล่วงหน้า เพื่อศึกษาวีดีโอใน folder "Orientation" ทั้งหมด จากนั้น ในวันเรียนจริง (วันที่ 10 หรือ 11 ส.ค. 2563) ขอให้นิสิตเข้า link zoom (ซึ่งจะแจ้งใน folder Orientation) เพื่อมาเช็คชื่อ และหากมีคำถาม สามารถถามได้ในห้อง zoom
อ.ธนธรณ์: Facebook messenger: Tanatorn Khotavivattana
2302204INORG CHEMBSACผศ.ดร. นำพล อินสิน
ผศ.ดร. วิภาค อนุตรศักดา
numpon.i@chula.ac.th
wipark.a@chula.ac.th
CourseVille & BlackboardZOOMNoFacebook messenger: Note Wipark
2302205ANAL CHEMBSACผศ.ดร. ลักษณา ดูบาส*
ผศ.ดร. มนพิชา ศรีสะอาด
Dr. Waleed
ผศ.ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา
luxsana.l@chula.a.cth
monpichar.s@chula.ac.th
Waleed.A@chula.ac.th
parichatr.v@chula.ac.th
Blackboard (BB)Echo, Zoom, microsoft team No
2302226INORG CHEM I ปริญญาตรีผศ.ดร.นำพล อินสิน
ผศ.ดร.บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ
numpon@gmail.com
tboosayarat@gmail.com
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: Inorganic Chemistry I 2302226-2020
2302231PHYS CHEM IBSACรศ. ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช*
รศ. ดร.วุฒิชัย พาราสุข
somsak.t@chula.ac.th
vudhichai.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook messenger: Somsak Pianwanit
2302237PHYS CHEM I ปริญญาตรีรศ.ดร. วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน
ศ.ดร. พรเทพ สมพรพิสุทธิ์
viwat.v@chula.ac.th
pornthep.s@chula.ac.th
Facebook, Google form, LineZOOMNo
2302241ANAL CHEM I ปริญญาตรีผศ. ดร.เจริญขวัญ ไกรยา
อ. ดร.เจนจิรา ปานชมพู *
ผศ. ดร.มนพิชา ศรีสะอาด
kraiya@bluehen.udel.edu
janjira.p@chula.ac.th
Monpichar.S@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNo
2302242ANAL CHEM LAB I ปริญญาตรีรศ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์*
อ.ดร.นครา ภวะเวส
wanlapa.a@chula.ac.th
nakara.b@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMYesBB Courses: [2302242-2020-S-1-000-001] ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I (Section 001-008)
(ขออนุญาตแจ้งเฉพาะชื่อผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานรายวิชา)
Facebook messenger: Wanlapa Aeungmaitrepirom
2302271ORG CHEM Iปริญญาตรีรศ.ดร.บัญชา พูลโภคา
ศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม
ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
รศ.ดร.พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช
buncha.p@chula.ac.th
khanitha.p@chula.ac.th
varawut.t@chula.ac.th
p_tiew@hotmail.com
CourseVilleZOOMNoถ้านิสิตยังไม่ได้ลงทะเบียน อาจจะยังเข้าไปในระบบ CourseVille ไม่ได้ ให้รีบติดต่อผู้ประสานงานรายวิชา ( khanitha.p@chula.ac.th) รับข้อมูลการเรียนทางอีเมล
2302271ORG CHEM IBSACAsst.Prof. Varawut Tangpasuthadol
Assoc.Prof. Paitoon Rashatasakhon
varawut.t@chula.ac.th
paitoon.r@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: 2302271 Org Chem I (BSAC) 2020/1
2302273ORG CHEM LAB I ปริญญาตรีรศ.ดร.พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช*
รศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล
รศ.ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ
ศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม
ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
p_tiew@hotmail.com
pattara.t@chula.ac.th
Blackboard (BB)Yesเข้าทำปฏิบัติการ 4 ครั้ง/ภาคการศึกษา
FB group: "273 Org Chem Lab I -2020"
2302299CHEM HAZ SAFE MGT ปริญญาตรีศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์*
ศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
tirayut.v@chula.ac.th
patchanita.v@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoนิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมงาน “Chula Safety 2020 New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 (อ่าน) รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บคะแนน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่าน FB group
Facebook Group: 2302299-2563
2302303SPECT CHEMBSACProf. Peter Wolschann
Asst.Prof.Parichatr Vanalabhpatana
Prof. Supason Wanichwecharungruang
karl.peter.wolschann@univie.ac.at
parichatr.v@chula.ac.th
supason.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: BSAC 2302303 Spectroscopy for Chemistry 2020
2302341Instru Anal Lab Iปริญญาตรีศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์
ผศ.ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร
ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์*
ผศ.ดร.วิภาค อนุตรศักดา
ผศ.ดร.เจริญขวัญ ไกรยา
อ.ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา
sumrit.w@chula.ac.th
aroonsiri.s@chula.ac.th
yongsak.s@chula.ac.th
wipark.a@chula.ac.th
ckraiya@gmail.com
parichatr.v@chula.ac.th
Blackboard (BB)BB collaborateYesอ.ยงศักดิ์ โทร. 022187632
2302377ORG CHEM III ปริญญาตรีอ.ดร.ดวงกมล ตุงคสมิต*
รศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน
duangamol.n@chula.ac.th
worawan.b@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMYesอาจจัดการสอบเก็บคะแนนเป็นทั้งแบบออนไลน์ และสอบที่ภาควิชา
Facebook Group: 2302377 Org Chem 3-2020
2302380INORG MATBSACผศ.ดร.นิปกา สุขภิรมย์
ผศ.ดร.นำพล อินสิน
nipaka.cu@gmail.com
numpon@gmail.com
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: 2020 BSAC Inorg Mat&Mat ID
2302384MACROMOL CHEMBSACAssoc.Prof. Kanoktip Boonkerd
Asst.Prof. Varawut Tangpasuthadol
Assoc.Prof. Voravee Hoven
k.boonkerd@gmail.com
varawut.t@chula.ac.th
vipavee.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: 2302384_2020 BSAC
2302385MAT IDBSACผศ.ดร.นิปกา สุขภิรมย์
ผศ.ดร.นำพล อินสิน
nipaka.cu@gmail.com
numpon@gmail.com
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: 2020 BSAC Inorg Mat&Mat ID
2302393CHEM INFO TECH ปริญญาตรีรศ. ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช*somsak.t@chula.ac.thBlackboard (BB)ZOOMNoFacebook messenger: Somsak Pianwanit
2302399PROJ PROPOSALBSACผศ.ดร.นำพล อินสิน
ผศ.มล.ศิริพัสตร์ ไชยันต์
ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตรยานนท์
numpon@gmail.com
Siripastr.Ja@chula.ac.th
Supawan.t@chula.ac.th
CourseVilleZOOMNoFacebook Group: 2020-2021 BSAC-WPI IQP-ISSP
2302427INORG CHEM III ปริญญาตรีผศ.ดร.วิภาค อนุตรศักดา
ผศ.ดร.พรรณี ลีลาดี
wipark.a@chula.ac.th
pannee.l@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoอ.พรรณี โทร. 02-218-7638
2302442ADV ANAL TECHBSACProf. Ian Fraser
Assist.Prof. Puttaruksa Varanusupakul
Assist.Prof. Parichatr Vanalabhpatana*
ian.fraser@monash.edu
puttaruksa.w@chula.ac.th
parichatr.v@chula.ac.th
Blackboard (BB)Zoom and Microsoft TeamNoFacebook Group: BSAC 2302442 Advanced Analytical Techniques 2020
2302462IND CHEM ปริญญาตรีรศ. ดร. สุรชัย พรภคกุล*
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส
psuracha@chula.ac.th
psurachai@hotmail.com
panuwat.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoLine Group: 462 Ind Chem 2020-1
2302480BIOPOLYMERBSACDr.Chanat Aonbangkhen
Asst.Prof. Panuwat Padungros*
chanat.a@chula.ac.th
panuwat.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: CHM480_Biopolymer_2020/1
2302501INTRO NANOCHEMGRAD (Master&PhD)ผศ.ดร.นำพล อินสิน
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ผส.ดร.สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย
numpon@gmail.com
Rojrit.R@chula.ac.th
Sakulsuk.U@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: 2020 Intro Nanochem 2302501
2302521X-RAY TECHNIQUESGRAD (Master&PhD)ผศ. ดร. นิปกา สุขภิรมย์
ศ.ดร. นงนุช เหมืองสิน
nipaka.cu@gmail.com
nongnuj.ms@gmail.com
LineMicrosoft TeamYes
2302531MOL MODEL IGRAD (Master&PhD)รศ. ดร.วุฒิชัย พาราสุข
รศ. ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช*
vudhichai.p@chula.ac.th
somsak.t@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook messenger: Somsak Pianwanit
2302544SEL TOP ANAL IVGRAD (Master&PhD)ดร ชฎิล กุลสิงห์ckulsing@gmail.comFacebookZOOMYesFB Group,
Facebook messenger: Chadin Kulsing
2302601ADV MATER CHEMGRAD (Master&PhD)รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น
ศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
ผศ.ดร.นำพล อินสิน
อ.ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี
vipavee.p@chula.ac.th
patchanita.v@chula.ac.th
numpon.i@chula.ac.th
junjuda.u@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMYesLine group: Adv Mater Chem 2020
2302603PRIN CHEM BIOLGRAD (Master&PhD)ผศ. ดร.นวพร วินยเวคิน
รศ. ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ศ. ดร.ขนิษฐา พุดหอม
nawaporn.v@chula.ac.th
somsak.t@chula.ac.th
Khanitha.P@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook messenger: Nawaporn Vinayavekhin
Zoom meeting ID: 994 3433 2362
Password: 2302603-NV
2302605GREEN SUS CHEMGRAD (Master&PhD)อ.ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต*
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชระสินธุ์
อ.ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี
ผศ.ดร.นำพล อินสิน
duanamol.n@gmail.com
Sumrit.W@chula.ac.th
junjuda.unruangsri@gmail.com
numpon.i@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFB Group: 2302605 Green Sus Chem CU 2020
หรือที่ Facebook messenger: Duangamol Nuntasri ผู้ประสานงาน
2302620ADV INORG CHEMGRAD (Master&PhD)ผศ. ดร.นิปกา สุขภิรมย์
อ. ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี
รศ. ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์*
nipaka.cu@gmail.com
Junjuda.U@chula.ac.th
saowarux.f@chula.ac.th
MoodleZOOMYesFacebook messenger: Rak Fuangswasdi
2302623CHARAC INORG CHEMGRAD (Master&PhD)ผศ.ดร. บุษยรัตน์
รศ.ดร. โสมวดี*
tboosayarat@gmail.com
ssuwanak@yahoo.com
Blackboard (BB)ZOOMNoID line : mom-bhoon
Facebook messenger: บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ
2302627ORGTRAN METAL CHEMGRAD (Master&PhD)ผศ.ดร.วิภาค อนุตรศักดา*
อ.ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี
wipark.a@chula.ac.th
junjuda.u@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook messenger: Note Wipark
2302632MATH MTHD THERMOGRAD (Master&PhD)Dr. Andrew William King
รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข
Andrew.w@chula.ac.th
vudhichai.p@chula.ac.th
CourseVilleMicrosoft TeamNo
2302633QUANTUM SPECTROGRAD (Master&PhD)ศ.ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล
ศ.ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
รศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
siriratkokpol@gmail.com
vithaya.r@chula.ac.th
somsak.t@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMYesFacebook messenger: Somsak Pianwanit
2302634SOLN SURF COLLDGRAD (Master&PhD)ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม
ศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์*
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
prompong.p@chula.ac.th
thammarat.aree@gmail.com
supot.h@chula.ac.th
sanong.e@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNo
2302641SEP TECHGRAD (Master&PhD)รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล*
อ.ดร.ชฎิล กุลสิงห์
pakorn.v@chula.ac.th
chadin.k@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoLINE: vpakorn
WhatsApp: 0866085916
2302642ELECTROANAL CHEMGRAD (Master&PhD)ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
ผศ.ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา*
ผศ.ดร.เจริญขวัญ ไกรยา
chaorawon@yahoo.com
parichatr.v@chula.ac.th
kraiya@bluehen.udel.edu
Blackboard (BB)Zoom and Microsoft TeamNoFacebook Group: 2302642 Electroanal Chem 2020
2302643SPECTROANAL CHEMGRAD (Master&PhD)รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์*
อ.ดร.นครา ภวะเวส
narong.pr@chula.ac.th
nakara.b@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMYesขอนัดพบนิสิตในห้องเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนในคาบแรก
Line ID: ณรงค์ = narongchula, นครา = bnakara
2302651INDUS CHEMGRAD (Master&PhD)รศ. ดร. สุรชัย พรภคกุล*,
ผศ. ดร. ภาณุวัฒน์ ผดุงรส,
รศ. ดร.สมใจ เพ็ง ปรีชา
psuracha@chula.ac.th
psurachai@hotmail.com
panuwat.p@chula.ac.th
somchai.pe@chula.ac.th
google classroomZOOMYesLINE
2302662SEL TOP PHYS CHEM IIGRAD (Master&PhD)ศ.ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์vithaya.r @chula.ac.thBlackboard (BB)ZOOMYesแผนการสอน: สอนที่ห้อง 1524 เวลา 10-11.50 วันที่ 6, 20 ส.ค. 3, 17 ก.ย. 1,15 ต.ค. 6, 26 พ.ย. โดยเวลาที่เหลือเป็นการสอน online
Line ID: profdrvr
2302673ADV ORG CHEMGRAD (Master&PhD)Asst.Prof.Dr.Panuwat Padungros*
Prof.Dr.Paitoon Rashatasakhon
panuwat.p@chula.ac.th
paitoon.r@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: CHM673_AdvOrgChem_2020/1
2302675SPECTRO ORG CPDGRAD (Master&PhD)ผศ.ดร.นวพร
รศ.ดร.ธนิษฐ์*
nawaporn.v@chula.ac.th
thanit.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNo
2302678Org Reac MechGRAD (Master&PhD)ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์*
รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา
yongsak.s@chula.ac.th
buncha.p@chula.ac.th
Blackboard (BB)BB collaborateNoอ.ยงศักดิ์ โทร. 022187632
2302687HETEROCYCLIC CPDGRAD (Master&PhD)อ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา
ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ
Tanatorn.K@chula.ac.th
warinthorn.c@chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoFacebook Group: 2302687 Het Comp 2020
2302700GRAD SEM IGRAD (Master&PhD)ผศ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล*
ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
ผศ.ดร.บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ
อ.ดร.ชณัท อ้นบางเขน
puttaruksa.w@chula.ac.thBlackboard (BB)ZOOMYesPlatform การเรียนออนไลน์ เรียนร่วมกับวิชา 2302702 Grad Sem II, 2302703 Grad Sem III และ 2302894 Doc Dissert Sem (ป.เอก เทอม 1&2)
2601120FIN ACCTGBSACAsst.Prof.Pimsiri Chiwamit (1st half)
Asst.Prof.Pongprot Chatraphorn (2nd half)*
pimsiri@cbs.chula.ac.th
pongprot@cbs.chula.ac.th
Blackboard (BB)ZOOMNoLine group
2602313MGT ORGBSACAssoc.Prof.Decha Dechawatanapaisaldecha@cbs.chula.ac.thBlackboard (BB)ZOOMNoLINE ID: meetdecha
2602344PROD OPER MGTBSACAsst.Prof.Dr.Siri-on Setamanitsiri-on@cbs.chula.ac.thBlackboard (BB)ZOOMNoZoom Meeting ID: 931 0367 3637
Passcode: 351939

Zoom

LINE ID: ssetamanit
2900111Economics IBSACAsst.Prof. Panutat Satchachaipanutat.s@chula.ac.th
panutat.satchachai@gmail.com
Google classroomGoogle MeetNoLine: tum_panutat

Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand © 2020