โครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 2562 จากสำนักบริหารวิชาการ (สบว.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

โครงการ ทุนการศึกษา แก่ชาวต่างประเทศจากประเทศใน กลุ่มอาเซียน และประเทศนอกกลุ่ม อาเซียน 2562 จากสำนักบริหารวิชาการ (สบว.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


   1. Undergraduate Scholarship Program (International Program only) – 10 Scholarships

   - round-trip air tickets

   - stipend and accommodation (16,000 THB/month)

   - tuition fee* for 4 years

   2. Graduate Scholarship Program – 10 scholarships

   - round-trip air tickets

   - stipend and accommodation (16,000 THB/month)

   - tuition fee* (2 years for Master program & 3 years for Ph.D. programs)

   3. One Semester Scholarship Program

   - round-trip tickets,

   - stipend and accommodation (16,000 THB/month)

   - tuition fee for visiting scholars

HOW TO APPLY

(i) International students have to be first admitted to the programs in Faculty of Science.

(ii) Download guideline and fill out the scholarship application form: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/oaa_dag.html

(iii) Send the application forms + required documents to your program coordinator (before Oct  21, 2019)

(iv) The programs/departments submit all require documents to Academic Affairs (103 Tab Bld.) by Oct 21, 2019.

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th