ทุนการศึกษา C2F สำหรับนิสิตปริญญาเอกเคมีศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2562Doctoral Scholarship, Academic Year 2019,C2F, Chemistry Science Chulalongkorn Thailand

Doctoral Scholarship, Academic Year 2019,C2F, Chemistry Science Chulalongkorn Thailand

Doctoral Scholarship, Academic Year 2019,C2F, Chemistry Science Chulalongkorn Thailand

Doctoral Scholarship, Academic Year 2019,C2F, Chemistry Science Chulalongkorn Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยแต่ละท่านโดยตรงติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th