ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563   ประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 ดังนี้

 

1. ทุนสมทบผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Research Assistantship Fund)

ดาวน์โหลดประกาศฯและใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/eoG48

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

2. ทุนสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ (International Research Partnership-2020)

ดาวน์โหลดประกาศฯและใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/qNOXZ

หมดเขตรับสมัคร รอบแรก วันที่ 31 มีนาคม 2563

รอบที่สอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร.02-2185040,85041

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th