Chem Announcement banner

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563


Chem Announcement banner

โครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 2562 จากสำนักบริหารวิชาการ (สบว.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Chem Announcement banner

ประกาศรับสมัครนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์(ทุกระดับชั้นปี) เข้าร่วมโครงการ Group-Work Internship with Niigata University Students


Grad Announcement banner

ทุนการศึกษา C2F สำหรับนิสิตปริญญาเอกเคมีศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2562


Grad Announcement banner

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2562 (ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา)


Grad Announcement banner

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2562 (ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ วรานุศุภากุล)


Grad Announcement banner

ทุนการศึกษา C2F สำหรับนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาเคมีอนินทรีย์


Grad Announcement banner

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2562 (ที่ปรึกษา ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา)หน้าที่ 1 จาก 3

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th