ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรเคมีที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยมปรัชญาของหลักสูตร


   เป็นแหล่งผลิตนักวิชาการและนักวิจัยด้านเคมีที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการด้านเคมี มีแนวทางการพัฒนาการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ

การฝึกงาน


ภาควิชาจัดให้นิสิตได้ฝึกงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้ปัญหาจากการทำงานจริง และเตรียมความพร้อมไปสู่ชีวิตการทำงานโครงการสร้างเสริมประสบการณ์


โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เป็นการทำวิจัยสำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นิสิตมีทักษะกระบวนการวิจัยและการแก้ปัญหาเฉพาะทางเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นนักวิจัยชั้นยอดในอนาคตกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้


เป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มทักษะการดำเนินชีวิตให้มีพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การเสวนาเส้นทางอาชีพ แนะนำการศึกษาต่อ การสมัครและสัมภาษณ์งาน โดยบุคลากรของภาควิชา รวมทั้งศิษย์เก่าเคมี และบุคคลที่มีประสบการณ์
โปรแกรมในหลักสูตร


   ภาควิชาเคมีมีโปรแกรมการเรียนที่ครอบคลุมและหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นนักวิจัยในระดับสูง การทำงานในภาคอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งการบูรณาการความรู้ทางด้านเคมีร่วมกับศาสตร์อื่นๆ โดยประกอบด้วย 3 โปรแกรมดังนี้ โปรแกรมเกียรตินิยม โปรแกรมเอกเดี่ยว และโปรแกรมเอก-โท

โปรแกรมเกียรตินิยม


   มุ่งเน้นกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตและเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต เมื่อเข้าโปรแกรมเกียรตินิยม สามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกภายในเวลาเพียง 8 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม>

BSCHEM honors program Chulalongkornโปรแกรมเอกเดี่ยว


   เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปรแกรมแรกเริ่มของของภาควิชา เปิดทำการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงได้ ข้อมูลเพิ่มเติม>

BSCHEM chemistry program Chulalongkornโปรแกรมเอก-โท


   เปิดโอกาสให้ศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขา นอกเหนือจากสาขาวิชาเคมี  เช่น สาขาบัญชี สาขาบริหาร เพื่อช่วยให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้รอบแบบบูรณาการ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม>

BSCHEM major minor program Chulalongkorn

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th