ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาเคมีคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น ที่ได้เข้ารับหน้าที่หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นวาระ 4 ปี ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

Congratulation to our new Departmental Chairman

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th