คณาจารย์จากภาควิชาเคมีฯ ได้รับรางวัลจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่านจากภาควิชาเคมีฯ ที่ได้รับรางวัลจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ศาสตราจารย์ ดร.

นงนุช เหมืองสิน

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

Nongnuj Muangsin


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

มนพิชา ศรีสะอาด

นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

Monpichar Srisa-Art


อาจารย์ ดร.

ชฎิล กุลสิงห์

นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

Chadin Kulsing

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th