ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากภาควิชาเคมีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งศาสตราจารย์:


มหาวิทยาลัยจะนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป


รองศาสตราจารย์ ดร.

ไพฑูรย์ รัชตะสาคร

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

Paitoon Rashatasakhon


รองศาสตราจารย์ ดร.

ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

Preecha Phuwapraisirisan


รองศาสตราจารย์ ดร.

บัญชา พูลโภคา

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

Buncha Pulpoka


รองศาสตราจารย์ ดร.

วรวีร์ โฮเว่น

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

Voravee P. Hoven


รองศาสตราจารย์ ดร.

วุฒิชัย พาราสุข

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

Vudhichai Parasuk
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เฟื่องฟ้า อุ่นอบ

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

Fuangfa Unob


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

Soamwadee Chaianansucharit


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

Pattara Thiraphibundet


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

Thanit Praneenararat


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วรวรรณ พันธุมนาวิน

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

Worawan Bhanthumnavin
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์:อาจารย์ ดร.

นิปกา สุขภิรมย์

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Nipaka Sukpirom


อาจารย์ ดร.

วิภาค อนุตรศักดา

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

Wipark Anutrasakda


อาจารย์ ดร.

พรรณี ลีลาดี

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

Pannee Leeladee

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th