Chemical Safety in Research Laboratoryสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ที่จะลงทะเบียนรายวิชา 2302704 ความปลอดภัยทางเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย ในภาคการศึกษาปลาย ให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามรูปที่แนบไว้  

    • 1.) ลงทะเบียนสำหรับการฝึกอบรมและทดสอบโดยศูนย์ SHE-CU และ

    • 2.) เข้าร่วมการอบรมความปลอดภัยโดยอ. ธีรยุทธ์ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม เวลา 16.30 - 17.30 ผ่านแอพลิเคชัน ZOOM ที่

      https://chula.zoom.us/j/97200967087
      Meeting ID: 972 0096 7087

Chemical Safety in Research Laboratory
Chemical Safety in Research Laboratory
Chemical Safety in Research Laboratory
Chemical Safety in Research Laboratory
Chemical Safety in Research Laboratory
Chemical Safety in Research Laboratory
Chemical Safety in Research Laboratory
Chemical Safety in Research Laboratory

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th