วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี


โปรแกรมเอกเดี่ยว

เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปรแกรมแรกเริ่มของของภาควิชา เปิดทำการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงได้

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวม

133 หน่วยกิต


วิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12 หน่วยกิต

   5500111 EXPERIENTIAL ENGLISH I
   3 หน่วยกิต
   5500112 EXPERIENTIAL ENGLISH II
   3 หน่วยกิต
   5500204 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES I
   3 หน่วยกิต
   5500496 COMMUNICATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
   3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ

6 หน่วยกิต

   2301170 COMPUTER AND PROGRAMMING
   3 หน่วยกิต
   รายวิชาเลือกตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์
   3 หน่วยกิต


กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์

35 หน่วยกิต

2301117 CALCULUS I

4 หน่วยกิต

2301118 CALCULUS II

4 หน่วยกิต

2302111 GENERAL CHEMISTRY I

3 หน่วยกิต

2302112 GENERAL CHEMISTRY II

3 หน่วยกิต

2302115 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I

1 หน่วยกิต

2302116 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II

1 หน่วยกิต

2303107 GENERAL BIOLOGY

3 หน่วยกิต

2303108 GENERAL BIOLOGY LABORATORY

1 หน่วยกิต

2304103 GENERAL PHYSICS I

3 หน่วยกิต

2304104 GENERAL PHYSICS II

3 หน่วยกิต

2304183 GENERAL PHYSICS LABORATORY I

1 หน่วยกิต

2304184 GENERAL PHYSICS LABORATORY II

1 หน่วยกิต

2301286 PROBABILITY AND STATISTICS

3 หน่วยกิต

2302399 PROJECT PROPOSAL

1 หน่วยกิต

2302490 SEMINAR

1 หน่วยกิต

2302499 SENIOR PROJECT

2 หน่วยกิต


กลุ่มวิชาบังคับสาขา

45 หน่วยกิต

2302201 MATHEMATICS FOR CHEMISTS

3 หน่วยกิต

2302226 INORGANIC CHEMISTRY I

3 หน่วยกิต

2302231 PHYSICAL CHEMISTRY I

3 หน่วยกิต

2302232 PHYSICAL CHEMISTRY II

3 หน่วยกิต

2302234 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY I

1 หน่วยกิต

2302241 ANALYTICAL CHEMISTRY I

3 หน่วยกิต

2302243 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY

2 หน่วยกิต

2302244 ANALYTICAL CHEMISTRY II

3 หน่วยกิต

2302271 ORGANIC CHEMISTRY I

3 หน่วยกิต

2302272 ORGANIC CHEMISTRY II

3 หน่วยกิต

2302275 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I

1 หน่วยกิต

2302276 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II

1 หน่วยกิต

2302299 CHEMICAL HAZARD AND SAFETY MANAGEMENT

2 หน่วยกิต

2302320 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1 หน่วยกิต

2302325 INORGANIC CHEMISTRY II

3 หน่วยกิต

2302335 PHYSICAL CHEMISTRY III

3 หน่วยกิต

2302341 INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY I

1 หน่วยกิต

2302475 SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS

2 หน่วยกิต

2302491 PROFESSIONAL TRAINING

0 หน่วยกิต

2310310 GENERAL BIOCHEMISTRY

0 หน่วยกิต

2310360 GENERAL BIOCHEMISTRY LABORATORY

1 หน่วยกิต


กลุ่มวิชาบังคับเลือกสาขา

9 หน่วยกิต

เลือกจาก

2302235 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY II

1 หน่วยกิต

2302324 PHYSICAL METHODS FOR INORGANIC COMPOUNDS

2 หน่วยกิต

2302377 ORGANIC CHEMISTRY III

3 หน่วยกิต

2601120 FIN ACCTG

3 หน่วยกิต

2302427 INORGANIC CHEMISTRY III

2 หน่วยกิต

2302430 MOLECULAR SPECTROSCOPY

3 หน่วยกิต

2302442 ADVANCED ANALYTICAL TECHNIQUES

3 หน่วยกิต

2302443 INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY II

1 หน่วยกิต

2302477 PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY

2 หน่วยกิต


กลุ่มวิชาเลือกสาขา

8 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ โดยต้องเลือกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยกิต ทั้งนี้สามารถนับกลุ่มวิชาบังคับเลือกที่เรียนเกินจากที่กำหนดเป็นวิชาเล์อกสาขาได้

2302345 QUALITY MANAGEMENT FOR CHEMISTRY LABORATORY

2 หน่วยกิต

2302393 CHEMICAL INFORMATION TECHNOLOGY

2 หน่วยกิต

2302462 INDUSTRIAL CHEMISTRY

2 หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแผนการศึกษา
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2301117

CALCULUS I

4

-

2302111

GENERAL CHEMISTRY I

3

-

2302115

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I

1

-

2303107

GENERAL BIOLOGY

3

-

2303108

GENERAL BIOLOGY LABORATORY

1

-

2304103

GENERAL PHYSICS I

3

-

2304183

GENERAL PHYSICS LABOLATORY I

1

-

5500111

EXPERIENTIAL ENGLISH I

3

-

 

รวม

19

 


ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2301118

CALCULUS II

4

Prer 2301117

2301170

COMPUTER AND PROGRAMMING

3

-

2302112

GENERAL CHEMISTRY II

3

-

2302116

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II

1

-

2304104

GENERAL PHYSICS II

3

-

2304184

GENERAL PHYSICS LABORATORY II/h3>

1

-

5500112

EXPERIENTIAL ENGLISH II

3

Prer 5500111

 

รวม

18

 


ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2302201

MATHEMATICS FOR CHEMISTS

3

PRER 2301117,2301118

2302226

INORGANIC CHEMISTRY I

3

PRER 2302112 OR C.F.

2302231

PHYSICAL CHEMISTRY I

3

PRER 2302112 OR 2302102 OR 2302105 OR C.F

2302241

ANALYTICAL CHEMISTRY I (INTRODUCTION)

3

PRER 2302111,2302112 OR C.F.

2302271

ORGANIC CHEMISTRY I

3

PRER 2302112 OR 2302102 OR C.F.

2302275

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I

1

PRER 2302115,2302116

2302299

CHEMICAL HAZARDS AND SAFETY MANAGEMENT

2

-

5500204

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE I (FOR SCIENCE)

3

PRER 5500112

 

รวม

21

 


ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2301286

PROBABILITY AND STATISTICS

3

PRER 2301113 OR 2301107 OR 2301117

2302232

PHYSICAL CHEMISTRY II

3

PRER 2302231/C.F.

2302243

ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY

2

PRER 2302241 OR C.F.

2302244

ANALYTICAL CHEMISTRY II

3

PRER 2302241 OR C.F.

2302272

ORGANIC CHEMISTRY II

3

PRER 2302271 OR C.F.

2302276

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II

1

PRER 2302275

2302325

INORGANIC CHEMISTRY II

3

PRER 2302112

 

รวม

18

 


ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2302234

PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY I

1

PRER 2302231 OR C.F.

2302341

INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY I

1

PRER 2302243,2302244

2310310

GENERAL BIOCHEMISTRY

3

PRER 2302112 OR C.F.

2310360

GENERAL BIOCHEMISTRY LABORATORY

1

COREQ 2310310 OR C.F.

5500496

COMMUNICATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

3

PRER 5500204

xxxxxxx

วิชาบังคับเลือกสาขา

6

-

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

-

 

รวม

18

 


ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2302320

INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1

PRER 2302226 OR 2302325

2302335

PHYSICAL CHEMISTRY III

3

PRER 2302112 OR C.F.

2302399

PROJECT PROPOSAL

1

-

2302475

SPECTORMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS

2

PRER 2302272/C.F.

xxxxxxx

วิชาเลือกสาขา

4

-

xxxxxxx

วิชาบังคับเลือกสาขา

3

-

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

-

 

รวม

17

 


ปีที่ 4 : ภาคการศึกษาต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2302491

PROFESSIONAL TRAINING

0

s/u

xxxxxxx

วิชาบังคับเลือกสาขา

3

-

xxxxxxx

วิชาเลือกสาขา

4

-

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

-

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3

-

 

รวม

13

 


ปีที่ 4 : ภาคการศึกษาปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เงื่อนไข

2302490

SEMINAR

1

-

2302499

SENIOR PROJECT

2

-

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

-

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3

-

 

รวม

9

 


ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา


หมายเหตุ:
1. COREQ = รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับร่วมเป็นเงื่อนไข
2. Prer = รายวิชาที่มีรายวิชาที่ต้องสอบผ่านเป็นเงื่อนไข
3. - = ไม่มีรายวิชาที่ต้องสอบผ่านเป็นเงื่อนไข
4. C.F. = รายวิชาที่ต้องให้คณะอนุญาตให้เรียนสอบถามตารางสอนตารางสอบวิชาการศึกษาทั่วไป

Contact Us

Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 11th floor Mahamakut Building, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (+66)-2218- 7596 to 7 Fax: (+66)-2218-7598
Email: chemistry@chula.ac.th