ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
(เคมี จุฬาฯ รุ่นที่ 41)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดท่านมีความเห็นว่าภาควิชาและหลักสูตรเคมีของจุฬาฯ มีส่วนส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในอาชีพหรือไม่ อย่างไร

   การเรียนในภาควิชาเคมีจะช่วยให้เรารู้พื้นฐานของสลารทั้งที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์ ทำให้เราเข้าใจสินค้าหรือสารประกอบรอบตัวเราได้ดี วิชาเคมีจะเกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าด้านอุตสาหกรรม ในชีวิตจริง มนุษย์ทุกคนต้องสัมผัสกับวิชาเคมีของสินค้าต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่เราตื่นนอน จนเข้านอนทีเดียว เช่น เราต้องดื่มน้ำ เราต้องแปรงฟัน สระผม เราต้องใส่เสื้อผ้า เราต้องกินอาหารสำเร็จรูปหลายอย่าง เครื่องดื่มสารพัดชนิด แป้งและเครื่องสำอางค์ น้ำหอม จะเห็นได้ว่าไม่มีเวลาไหนในชีวิตที่เราไม่สัมผัสหรือไม่ได้ใช้วิชาเคมีในชีวิตประจำวันของเราเลยทีเดียว การเรียนวิชาเคมีทำให้เราเป็นคนมีเหตุผล ต้องมีการพิสูจน์ก่อนที่จะเชื่อหรือรับรู้ มั่วไม่ได้ เพราะบางอย่างก็มีปฎิกริยาที่อาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นคนที่มีพื้นฐานเคมีมาก่อนมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำงานผิดพลาด นอกจากนั้นการเรียนวิชาเคมี ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน เพราะปฎิกริยาของสารเคมีจะเปลี่ยนไปทันทีแค่เวลาหรือปริมาณที่ใช้มากหรือน้อยไปเพียงเล็กน้อย ผลที่ได้จะแตกต่างกันทันที นักเคมีมักจะยึดความจริงที่ต้องมีข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาสนับสนุน ก่อนจะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งมีส่วนให้ทุกอย่างที่ทำมักจะทำได้ถูกต้องมากกว่า สรุปแล้ว การเรียนเคมีจะเป็นพื้นฐานต่อยอดให้ไปทำอาชีพต่างๆ ได้แทบทุกอย่าง คนที่มีพื้นฐานเคมีมักเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีตรรกะชีวิตที่ดี มักจะตัดสินใจบนข้อมูลและหลักฐานเสมอ ดังนั้นไม่ว่าจะทำงานอะไร มักจะประสพความสำเร็จได้ดี เพราะใช้พื้นฐานความคิดที่ยืนอยู่บนเหตุผลและความถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงของภาควิชาเคมีที่ท่านเห็นนับจากสมัยที่ท่านเป็นนิสิตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางที่ท่านเห็นว่าภาควิชาเคมีควรจะพัฒนาต่อไปในอนาคต

   ควรจะเน้นการสอนแบบประยุกต์วิชาการกับสภาพของโลกที่เปลี่ยนไปให้มากขึ้น สมัยก่อนคนที่จบเคมีมักจะเป็นอาจารย์เสียส่วนใหญ่ ปัจจุบันนักศึกษาที่จบจากภาคเคมี ได้ออกไปทำอาชีพสารพัดอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงงาน เป็นผู้จัดการโรงงาน เป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้บริหารทั่วไป เป็นนักการตลาด และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นคือ การสอนทั้งในแง่ทฤษฎีและแง่การประยุกต์ โดยเน้นการประยุกต์และภาคปฎิบัติเป็นสัดส่วนมากขึ้น พยายามเน้นการประยุกต์วิชาเคมีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันของประชาชนให้มากที่สุด เน้นการสอนให้นักศึกษาใช้วิธีการคิดออกนอกกรอบมากขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อจบและเข้าไปทำงานในชีวิตจริง นอกจากนี้ควรมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับการบริหาร เพราะบางคนต้องก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร สอนการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้มากขึ้น เพราะนักเคมีมักชอบใช้ชีวิตอิสระที่แยกออกจากคนอื่น ซึ่งจะทำให้เข้ากับสังคมได้ยาก ปัจจุบันการทำงานที่จะประสบความสำเร็จต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเคมีจุฬา ควรมีทั้งสองสิ่งเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นกว่านักเคมีจากสถาบันอื่นชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ
   เนื่องจากมีนิสิตเก่าของภาควิชาอีกเป็นจำนวนมาก หากท่านมีข้อเสนอให้มีการนำเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นของนิสิตเก่าท่านใด โปรดแนะนำได้ ที่นี่

Contact Us

Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 11th floor Mahamakut Building, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (+66)-2218- 7596 to 7 Fax: (+66)-2218-7598
Email: chemistry@chula.ac.th