[2010 – present] ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)