นิสิตสร้างสรรค์ สถาบันศึกษาส่งเสริม สถานประกอบการของท่านช่วยเพิ่มบัณฑิตคุณภาพ

ขอเชิญสถานประกอบการที่สนใจร่วมทำสหกิจศึกษากับภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วท.บ. เคมี) ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะให้นิสิตที่ผ่านชั้นปีที่ 3 แล้ว เข้าทำ “สหกิจศึกษาแบบมีโครงการวิจัย” ณ สถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของภาควิชาเคมีได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการ และยังจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญสถานประกอบการที่สนใจร่วมทำสหกิจศึกษากับภาควิชาเคมีปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา: 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอบเขตงาน: เน้นการทำโครงการวิจัย ณ สถานประกอบการ และมีตัวแทนของสถานประกอบการเป็นพนักงานที่ปรึกษาโครงการ และมีอาจารย์ภาควิชาเคมีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หากสนใจติดต่อ: ผศ.ดร.วิภาค อนุตรศักดา ผ่านทางอีเมล wipark.a@chula.ac.th